Posted by: management2008 | ธันวาคม 11, 2009

การปฏิรูปนักทรัพยากรมนุษย์

คอลัมน์ hr corner

โดย รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา rachadatip@pmat.or.th

สำหรับภาวะเศรษฐกิจ ตอนนี้ ซึ่งดูเหมือนว่า น่าจะดีขึ้นในไม่ช้านี้ เราในฐานะนักทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นเหมือนบุคคลที่ทำหน้าที่อยู่ตรงกลางระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงาน ที่น่าจะ…ลำบากใจอยู่ไม่น้อยในการทำหน้าที่บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว หลักของการเป็นผู้นำทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถ ช่วยนำองค์กรผ่านช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนในขณะนี้ได้อย่างไรบ้างล่ะ

…บ่อยครั้งที่เราจะพบว่าในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ เราจะได้เจอกับนักปฏิบัติที่ดีและนักปฏิบัติที่แย่ ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงวิกฤตนี้ หลายองค์กรคงจะได้พบกับ นักปฏิบัติที่ดีมากกว่านักปฏิบัติที่แย่ เพื่อที่จะได้มีนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง บุคคลที่เป็นผู้นำทางด้านทรัพยากรมนุษย์จะสามารถช่วยองค์กรของพวกเขาได้ดังนี้

(1) บริหารต้นทุนและผลผลิตในช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจตกต่ำ การปรับปรุงในเรื่องต้นทุนและกระบวนการ การบริหารโครงการและการเพิ่มผลิตภาพ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องจัดการ

(2) การลงทุนในเรื่องคนเก่ง (Talent) ขององค์กร การบริหารคนเก่งยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับองค์กรที่ยังคงรักษาคนเก่งไว้ และเป็นที่แน่นอนว่าจะเกิดผลในแง่ลบได้ ถ้าหากองค์กรไม่ได้ให้บุคคลกลุ่ม Talent ทำงานที่มีความหมายและความสำคัญต่อองค์กร

(3) การลงทุนในองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กร อย่างเช่นวัฒนธรรมองค์กร การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การบริหารคนเก่ง เป็นต้น แต่ต้องไม่ใช่การลงทุนในเรื่องที่เป็นงานประจำที่แต่ละคนต้องทำอยู่แล้ว

การที่นักปฏิบัติทางด้านทรัพยากรมนุษย์จะประสบความสำเร็จในการทำงานปัจจุบันและสร้างความสำคัญและคุณค่าให้แก่องค์กรได้จะต้องมีสมรรถนะหลัก (core competency) ซึ่ง Professor Dave Ulrich ได้มีการศึกษาในเรื่องสมรรถนะ ของนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเมื่อประมาณ 20 กว่าปี ในงานวิจัยเขาได้กล่าวถึง competency ที่สำคัญไว้ 6 อย่าง ได้แก่

1.Credible Activist คนที่เป็นนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพจะต้องเป็น คนที่เชื่อถือได้ จะต้องทำตามสิ่งที่ได้พูดอย่างชื่อสัตย์และมีการวางตัวได้อย่างเหมาะสม กล้าทำสิ่งที่ท้าทาย และสามารถสื่อสารได้อย่างเกิดประสิทธิผล

2.Culture and Change Steward นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพจะต้องมีกรอบแนวคิดทางธุรกิจและวัฒนธรรมขององค์กรที่ก่อให้เกิดผลที่ดีกว่าคู่แข่ง หรือทำให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กรก่อนกำหนด กล่าวอีกแง่หนึ่งคือนักทรัพยากรมนุษย์และผู้นำในองค์กรมีความสามารถในการออกแบบและบริหารด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์กรได้ตามที่ตั้งเป้าไว้

3.Talent Manager/Organizational Designer นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพจะต้องพยายามนำเครื่องมือในด้านการสรรหาและคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การถ่ายโอน การบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการให้รางวัล การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง นอกจากนั้นนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพจะต้องสามารถที่จะออกแบบองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความยั่งยืน เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

4.Strategy Architect นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพจะต้องช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวและแปรผลมาสู่การปฏิบัติในระยะสั้น รวมทั้งเผยแพร่ไป ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและประสานความร่วมมือภายในองค์กร

5.Operational Executor นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพจะต้องออกแบบระบบข่าวสารข้อมูล ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและการบริหารที่ยืดหยุ่น นอกจากนั้นนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพจะต้องสามารถนำนโยบายทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปสู่พนักงานโดยตรง

6.Business Ally นักทรัพยากรมนุษย์ มืออาชีพควรจะเข้าใจบริบทของธุรกิจและเข้าใจว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือก่อให้เกิดกำไรเพิ่มขึ้น นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพต้องทราบว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและต้องทำอย่างไรในการทำให้งานทางด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจทำไปพร้อมกัน

เราจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรในปัจจุบันนี้กำลังแสวงหาการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจของตนเอง แล้ว นักทรัพยากรมนุษย์ควรทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรของตนเองประสบความสำเร็จในเรื่องนี้…ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ คือการที่องค์กรทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพิเศษ ซึ่งคู่แข่งไม่สามารถที่จะเลียนแบบ ได้ง่าย

แหล่งที่เป็นสิ่งที่ได้เปรียบในทางธุรกิจในสมัยก่อน เราจะคิดถึงพวกต้นทุน ราคาขาย กลยุทธ์ทางด้านการตลาด สินค้าและบริการ และเทคโนโลยี แต่เราไม่ค่อยจะคิดถึง…คน…ทั้งที่คนเป็นสิ่งเดียวที่สามารถสร้างคุณค่าต่อลูกค้าได้มากที่สุด

คนมีผลต่อความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน กลยุทธ์และเทคโนโลยี ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่นักทรัพยากรมนุษย์จะแสวงหาความได้เปรียบโดยการหันมาพัฒนาคนของตนเอง สร้างกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาความสามารถ ตรวจสอบและวิเคราะห์ความสามารถของพนักงาน

นักทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญของธุรกิจและเป็นผู้นำทางด้านการบริหารที่ต้องการให้องค์กรของตนเองประสบความสำเร็จ เมื่อประเด็นความสำเร็จขององค์กรอยู่ที่ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงคนเก่งในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และการบริการต่าง ๆ นักทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นแถวหน้า

การที่ได้เรียนรู้ในเรื่อง HR Transformation (การปฏิรูปนักทรัพยากรมนุษย์) จะช่วยให้นักทรัพยากรมนุษย์ที่ เป็นผู้นำและผู้บริหารได้เข้าใจในเรื่องการลงทุนกับคนของพวกเขา เพื่อสร้างคุณค่าที่สำคัญยิ่งให้เกิดแก่องค์กรต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: