Posted by: management2008 | กรกฎาคม 20, 2009

The Transformers

คอลัมน์ hr corner

โดย บุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ ที่ปรึกษาด้าน HR APM Group

ช่วงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก Transformers : Revenge of the Fallen หนังฟอร์มยักษ์ที่ทำรายได้ถล่มทลายทั่วโลก เพียงวันแรก ที่เข้าฉายในอเมริกาก็สามารถสร้างสถิติ เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้เปิดตัววันพุธสูงสุดตลอดกาล ทั้งๆ ที่วันพุธเป็นช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันออกมาดูหนังน้อยที่สุด แต่ก็ไม่สามารถฉุดความแรงของหนังให้สามารถคว้าแชมป์รายได้ในบอกซ์ออฟฟิศ ที่อเมริกา โดยแซงหน้าแชมป์เก่า คือ Harry Potter and the Order of the Phoenix ที่ทำไว้ในปี 2007 อย่างราบคาบ

เนื้อหาของหนังจะแบ่งฝ่ายหุ่นยนต์ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายออโตบอตส์ (autobots) เป็น Transformers ฝ่ายดี ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการปกป้องชีวิตและปรารถนาชีวิตที่สงบสุข ส่วนอีกฝ่าย คือ ดีเซปติคอนส์ (decepticons) เป็น Transformers ฝ่ายผู้ร้ายเชื่อในเรื่องการครอบครองจักรวาลและการแสวงหาอำนาจ และจะทำลายทุกคนและทุกสิ่งที่ขวางทาง ดีเซปต์คอนส์มีพฤติกรรมแบบแก๊ง และให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเป็น อันดับแรก

ดูหนังแล้วทำให้นึกถึงเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (organizational change management)

transformers ในองค์กร หรือที่หลายๆ ท่านเรียกว่า change agent, change leader, change ambassador ก็ล้วนแต่หมายถึงผู้นำหรือผู้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรทั้งสิ้น โดย transformers ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะผู้นำในองค์กรเท่านั้น แต่หมายถึงบุคคลที่จะสามารถมีอิทธิพลหรือเป็นแบบอย่างต่อคนอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านของทัศนคติ พฤติกรรม เพื่อให้องค์กรสามารถเปลี่ยนได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสูงสุด

transformers ในองค์กรจึงแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1.ผู้บริหารระดับสูง (top management, senior management, executive) – โดยบทบาทหลักคือการกำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กร ระดับ กระบวนการ และระดับบุคคลที่จะทำให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

2.ผู้บริหารระดับกลาง (line manager) – มีบทบาทในการนำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงมาสื่อสารต่อกับพนักงานรวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง

3.หัวหน้างาน (supervisor) – เป็นผู้นำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงมาทำเป็นแผนในระดับปฏิบัติการ และควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานสามารถทำตามแผนการปฏิบัติงานได้อย่างสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

4.พนักงาน (staff) – โดยส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่องค์กรจะพิจารณาให้มาเป็นหนึ่งใน transformers นั้น จะต้องเป็นพนักงานที่มีทัศนคติ พฤติกรรม ที่สอดคล้องกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลง สามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของพนักงานคนอื่นๆ ได้ด้วย

5.HR/OD – มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้องค์กรสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่ง HR/OD จะต้องสามารถวัดและประเมินได้ว่าองค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ต้องเป็น “ผู้ช่วย” และ “ที่ปรึกษา” ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับพนักงานเพื่อให้เข้าใจถึงทิศทาง กลยุทธ์ และวิธีการที่จะทำให้สามารถเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย ของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจะต้องสามารถควบคุมและวัดผลการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งองค์กรอาจจะต้องเจอกับปฏิกิริยาของพนักงานในหลากหลายรูปแบบ อันได้แก่

1.shock ตื่นตระหนก หรือตกใจ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

2.denial ปฏิเสธต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

3.anger โกรธหรือไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลง

4.passive acceptance เริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงแบบเงียบๆ หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามคนหมู่มาก

5.exploration เริ่มเสาะหาข้อมูล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือหาวิธีในการตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง

6.challenge รู้สึกท้าทายกับการเปลี่ยนแปลง และหาวิธีที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ

โดยหาก HR/OD เข้าใจถึงธรรมชาติของปฏิกิริยาของคนในองค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถเตรียมพร้อม หาวิธีการที่จะรับมือกับปฏิกิริยาในแต่ละ รูปแบบได้ เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งรวดเร็วขึ้นและราบรื่นขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจถึงเหตุผลที่ทำให้การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จ โดยมีหลายๆ ปัจจัย คือ

1.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคิดว่าเพียงแค่การประกาศหรือสื่อสารการเปลี่ยนแปลง ก็เหมือนกับการนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติแล้ว

2.พนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเปลี่ยนแปลง

3.พนักงานไม่เห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง

4.องค์กรไม่ได้มีระบบหรือกระบวนการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

5.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือผู้บริหาร มีแผนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ที่เยอะจนเกินไป จนไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้

6.พนักงานไม่มีทักษะที่พร้อมกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

7.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานได้

8.ไม่มีการวัดผลความก้าวหน้าของแผนการเปลี่ยนแปลง

9.ผู้บริหารและพนักงานคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นบทบาทของ HR/OD อย่างเดียว

10.ไม่มีระบบประเมินผลหรือให้รางวัลกับผู้ที่ปฏิบัติตามแผนการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ

ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าความสำเร็จของการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ขององค์กรนั้น ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับ transformers ที่จะต้องมีอยู่ทั่วทุกระดับ ในองค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุก รูปแบบได้

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกองค์กรจะไม่มี transformers แบบ decepticons ที่จะขัดขวางการเปลี่ยนแปลงและชักนำ ให้คนอื่นต่อต้านการเปลี่ยนแปลง แต่จะสามารถสร้าง transformers ให้เป็นแบบ autobots ที่จะทำให้องค์กรสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างราบรื่น และยั่งยืน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: