Posted by: management2008 | มกราคม 16, 2009

6 เคล็ดลับเลือกเรียน (ต่อ) ป.โท สร้าง “โอกาส” ใน “วิกฤต”

ในภาวะเศรษฐกิจขาลงที่มีคนจำนวนมากกำลังถูกปลดออกจากงาน ขณะที่เด็กที่เรียนจบใหม่ในระดับปริญญาตรีก็มีโอกาสหางานทำได้น้อยเต็มที ทางออกหนึ่งในสถานการณ์ เช่นนี้ คือ การเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท แต่ท่ามกลางหลักสูตรที่มี นับพันหลักสูตร ในนับร้อยสถาบัน การศึกษา ผู้เรียนควรจะเลือกเรียนต่อโดยพิจารณาถึงปัจจัยอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตนเอง รอวันเศรษฐกิจฟื้น และจะดีกว่านั้น หากการเรียนต่อสามารถยกระดับให้ผู้เรียนสามารถสร้างโอกาสในการทำงานได้เหล่านี้คือหลักการ 6 ประการ ในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญในวงการการศึกษามองว่า จะสามารถทำให้วิกฤตกลายเป็นโอกาส

1.สำรวจตัวเอง-เรียนในสิ่งที่รัก

จากการสำรวจของ “ประชาชาติธุรกิจ” ในฝั่งของผู้จัดหลักสูตรระดับปริญญาโท พบว่า ปัญหาของนักศึกษาส่วนใหญ่คือยังไม่ค้นพบตัวเอง และมักเลือกเรียนตามกระแส ตามแฟชั่น แต่บทเรียนที่ผ่านมานั้นชัดเจนว่า หากผู้เรียนสามารถสำรวจตัวเองว่าชอบในสาขาใด จะสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้ดีที่สุด และมักประสบความสำเร็จ อย่างคำแนะนำที่ “รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย” คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกไว้ว่า “การเลือกเรียนต้องมาจากความชอบและความสามารถของตน เมื่อเรียนได้ดีก็เชื่อว่าจะหางานทำได้ไม่ยาก อย่าเลือกตามเทรนด์ ถ้ามีคนบอกว่าไอทีมาแรงแล้วไปเรียนก็อาจจะเรียนไม่จบก็ได้ ถึงจบไปได้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบ และไม่ถูกที่จะไปเรียนตามเทรนด์หรือตามเพื่อน”

และจะยิ่งดีกว่านั้น หากสิ่งที่ชอบนั้น เข้ากับแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคต นั่นเท่ากับว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับ ผู้เรียนเพิ่มขึ้น

2.มองหาสาขาแห่งอนาคต

ในยุคหนึ่ง สาขาทางการเงินนั้นได้รับความนิยมอย่างสูง ในอีกยุคหนึ่ง สาขานิเทศศาสตร์ก็ได้รับความนิยมตามมา แต่เมื่อถึงช่วงเวลาขาลงของสาขาเหล่านั้น อะไรคือสาขาที่จะก้าวขึ้นมาทดแทน และอะไรคือสาขาแห่งอนาคตที่ผู้ที่จะตัดสินใจเรียนควรนำมาเป็นหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจ

ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะมีคนมาเรียนต่อมากขึ้น และควรเลือกเรียนในหลักสูตรที่เป็นแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคต หรือหลักสูตรที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เช่น ธุรกิจอาหาร การบัญชี ธุรกิจบันเทิง ฯลฯ หรือสาขาที่บุคลากรขาดแคลนอย่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไทยยังขาดบุคลากรด้านนี้

นั่นรวมไปถึงหลักสูตรพื้นฐานที่ยังคงมีอนาคต อย่างสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาธุรกิจสุขภาพ รวมไปถึงหลักสูตรยอดนิยมตลอดกาลอย่างบริหารธุรกิจ (MBA)

3.พิจารณาคุณภาพของสถาบัน

จากการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าต้องมองหาหลักสูตรที่มีคุณภาพเท่านั้น โดยเฉพาะทิศทางของตลาดที่ต้องการคนที่เรียนจบแล้วสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง ถ้ามองทิศทางในการจัดการเรียนการสอนจะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างที่ “บุริม โอทกานนท์” ประธานหลักสูตรการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า “ถ้ามองทิศทางของการเรียนโดยจับจากหลักสูตรที่วิทยาลัยมี จะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่โตคือ การตลาด การจัดการธุรกิจ และสาขาผู้ประกอบการ เพราะว่าตลาดโตและมีตลาดรองรับ แม้ว่าจะมีการแข่งขันสูง แต่การที่จะอยู่ได้นั้นหลักสูตรต้องมีคุณภาพและตอบโจทย์ของตลาดได้จริง

นอกจากนี้ยังพยายามที่จะสร้างทักษะและใช้โจทย์ทางการตลาดจริงเข้ามาใช้ในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงในอนาคตที่อาจจะเพิ่มรายวิชาที่จำเป็นในโลกธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเพิ่ม เช่นเดียวกับที่เคยเพิ่มวิชาเทรดมาร์เก็ตติ้ง ก่อนหน้านี้”

4.มองหาหลักสูตรที่สร้าง multi skill

เรียนแล้วจะมีงานทำหรือไม่ !! มักเป็นโจทย์ที่คนอาจจะตั้งคำถาม แต่สิ่งที่ประธานหลักสูตรการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวชี้ให้เห็นว่า จะมีงานทำหรือไม่มีงานทำ ไม่ได้อยู่ที่การจะเลือกเรียนอะไรเสมอไป แต่ต้องมองถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด ที่วันนี้ต้องการคนที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ที่เรียกว่า multi skill มากขึ้น ฉะนั้นการจะตัดสินใจเลือกเรียนต่อควรจะเดินไปตามทิศทางนั้น และการจะพัฒนาทักษะเช่นนี้ เช่น การเลือกเรียนในหลักสูตรต่อเนื่องที่มีนวัตกรรมทางหลักสูตร เช่น เรียนจบแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์มา อาจจะต้องเลือกเรียนต่อในด้านบริหารธุรกิจ เพราะถ้าดูความต้องการของตลาดแรงงานจะเห็นว่า ในหลายสาขาอาชีพต้องการความรู้เสริม เช่น เภสัชกรก็ไม่ได้ทำงานในห้องปรุงยาอย่างเดียว แต่เข้าไปอยู่ในบริษัทเอกชนที่ทำเรื่องการขายยา การตลาดที่เกี่ยวกับยา ฯลฯ ดังนั้นการจะตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนอะไร คงต้องพิจารณาทิศทางของตลาดแรงงาน รวมไปถึงนโยบายของรัฐประกอบการตัดสินใจด้วย

5.ระวังการเรียนในหลักสูตรที่แคบเกินไป

การที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งต้องปิดหลักสูตรสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนหนึ่งของการเปิดสาขาที่แคบเกินไป และไม่ได้มองความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะสาเหตุที่หลักสูตรเหล่านั้นต้องปิดตัวลงเป็นเพราะเนื่องจากเป็นสาขาที่แคบและมีตำแหน่งงานจำกัด ทำให้เมื่อเรียนจบแล้วไม่มีโอกาสได้งานหรือเติบโตในสายงาน ดังนั้นการเปิดหลักสูตรเฉพาะทางที่แคบเกินไปจึงเป็นปัญหาของทั้งสถาบันการศึกษาและผู้เรียน จึงควรระมัดระวังในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า โอกาสการได้งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวหลักสูตรที่แคบไปเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของสถาบันด้วย

6.การมาถึงของหลักสูตรออนไลน์

จำนวนผู้เรียนออนไลน์หลักสูตรในลำดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้งานทำเกือบ 100% นั้นเป็นเครื่องชี้วัดว่า การที่หลักสูตรออนไลน์วันนี้กำลังได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน และนี่คือแนวโน้มในอนาคตที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองได้ ในขณะที่ยังเรียนและทำงานอยู่ แม้ว่า จุดอ่อนประการหนึ่งที่ผู้จัดทำหลักสูตรเคยกังวลคือเรื่อง การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชั้นเรียน เพราะเป็นระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เรื่องนี้ ดร.เอกชัยยืนยันว่า “เดิมเราเองก็มีความกังวลเรื่องนี้ แต่จากที่ได้เปิดหลักสูตรมาระยะหนึ่งเราพบว่า นักศึกษาที่เรียนมีการสื่อสารกันตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต และก็สามารถสร้างเครือข่ายและความแน่นแฟ้นระหว่างคนที่ทำงานในหลายธุรกิจได้ ไม่แตกต่างจากการเรียนในระบบปกติ”

เพียงแต่หากพิจารณาถึงการจัดการเรียนการสอนระบบนี้ในภาพรวม หลายคนยังมีความกังวลเรื่องคุณภาพของการเรียนการสอนที่ควบคุมได้ยากกว่าการเรียนในระบบปกติ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนี่เป็น นวัตกรรมการศึกษาที่จะมีเพิ่มมากขึ้นและเปิดกว้างขึ้นในทศวรรษหน้า

เหล่านี้คือปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกเรียน ส่วนคำตอบสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเองเป็นสำคัญ !!

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: