Posted by: management2008 | มกราคม 14, 2009

มหกรรมหว่านเงินปลุกรายได้ท้องถิ่น

หลังจากที่โหมโรงมานานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ม.ค. 2552 ได้ไฟเขียวแผนการใช้งบกลางปี 2552 วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท โดยเป็นการใช้เงินแบบฝนตกทั่วฟ้ากระจายเงินแบบทั่วถึงทุกกลุ่ม ทุกก๊วนแผนงานหลักๆ ประกอบด้วย
1.โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจ ที่มีต่อประชาชนและบุคลากรภาครัฐที่มีรายได้ต่ำ ประกอบด้วยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จำนวน 8,009,200 ราย และข้าราชการลูกจ้างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล จำนวน 1,476,623 ราย โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าครองชีพให้รายละ 2,000 บาท ดังนั้นจึงเห็นควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจำนวน 18,970.40 ล้านบาท

2.โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน เกี่ยวกับการเดินทางและการใช้บริการด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา ซึ่งเป็นมาตรการที่ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นจำนวนมาก จึงสมควรดำเนินมาตรการดังกล่าวต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน โดยปรับมาตรการเดิมให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และอยู่บนหลักการของการใช้และบริโภคอย่างประหยัด เช่น ปรับจำนวนการใช้น้ำประปาลงเหลือ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน เป็นต้น จึงเห็นควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจำนวน 11,409.2 ล้านบาท

3.โครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการบริหารทางการเกษตร รวมทั้งขยายระบบการระบายน้ำ ในพื้นที่ชลประทานให้ใช้ประโยชน์ได้ เต็มศักยภาพ จึงได้ตั้งงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมจำนวน 2,000 ล้านบาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค

4.โครงการก่อสร้างทางในหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้คนในท้องถิ่นชนบท สามารถเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดฤดูกาล ด้วยความสะดวกปลอดภัย รวมทั้งช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากฝุ่นละออง ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทุนก่อสร้างทางประมาณ 490 กิโลเมตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดังกล่าว จึงเห็นควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มจำนวน 1,500 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางในหมู่บ้าน

5.โครงการด้านพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพ มีราคาที่เป็นธรรม สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม และไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จึงได้กำหนดให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการตลาด ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ภายใต้ “โครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพ” รวมทั้งจ้างบัณฑิตเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงเห็นควรตั้งงบประมาณ 1,000 ล้านบาท
6.โครงการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย รัฐบาลจึงมีโครงการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูง 18 แห่ง พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน 1.6 แสนคน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว จึงเห็นควรตั้งงบประมาณ 1,000 ล้านบาท

7.โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการจัดการน้ำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำในระดับชุมชน ช่วยลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร จึงได้ตั้งงบประมาณ 760 ล้านบาท

8.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า และการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมอาหารและเอสเอ็มอี จำนวน 500 ล้านบาท

9.โครงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว การมีนิติรัฐในลักษณะบูรณาการ เพื่อสร้างความมั่นใจจากประเทศคู่ค้า นักลงทุน และนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับมาลงทุนและท่องเที่ยวในประเทศโดยเร็ว จึงเห็นควรตั้งงบประมาณ 325 ล้านบาท

10.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครอง และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน อย่าทั่วถึงและเสมอภาค รัฐบาลจึงได้เพิ่มการสนับสนุนปัจจัยด้านการศึกษาในลักษณะให้เปล่าเพิ่มเติมจากการศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ อุปกรณ์หนังสือเรียน ชุดนักเรียน และการพัฒนาโรงเรียน โดยครอบคลุมตั้งแต่อนุบาล ถึงมัธยมปลายรวม 15 ปี ให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดหน่วยงานอื่น ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียนตชด.) กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเมืองพัทยา มีค่าใช้จ่าย 1.9 หมื่นล้านบาท

11.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณของภาครัฐอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วถึงและมุ่งขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน และชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพตนเองที่มีอยู่เดิมให้มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชน จึงเห็นควรตั้งงบประมาณ 1.52 หมื่นล้านบาท เพื่อจัดสรรงบประมาณตามขนาดของประชากรครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ เป็น 2 เท่าของที่ได้รับจากโครงการเดิม

12.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกัน ด้านรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพหรือ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง ได้ จึงได้จัดเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคน ที่แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ โดยตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 9,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนชราเพิ่มเติมจากที่ได้ตั้งงบประมาณปี 2552 ไว้อีก 3 แสนคน

13.โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานหรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน เพื่อรองรับปัญหาการว่างงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษา ที่จบใหม่ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแรงงานที่ว่างงานตามกลุ่มความถนัด ศักยภาพ และรองรับแรงงานกลับสู่ภูมิลำเนา จำนวน 2.4 แสนคน ใช้งบประมาณ 6,900 ล้านบาท

14.โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงรุกทั่วประเทศ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการดูแลสุขภาพชุมชน ท้องถิ่น คนสูงอายุ และเฝ้าระวังโรค จำนวนทั้งสิ้น 834,075 คน ตั้งงบประมาณ 3,000 ล้านบาท

15.โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ครอบคลุมพื้นที่ที่ยังขาดแคลนที่พักจำนวน 532 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,808.80 ล้านบาท

16.โครงการปรับปรุงสถานีอนามัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ด้วยการปรับปรุงสถานีอนามัยทั่วประเทศจำนวน 2,609 แห่ง เพื่อให้ประชาชนรับการบริการทางการแพทย์ได้สะดวกมากขึ้น

17.เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสำรองไว้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือด้านอื่นๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: